Kredi kartlarında önemli değişiklikler

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yayınladı. Yayınlanan yönetmeliğe aşağıdaki ifadeler dahil edilmiştir:

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlemleri yapan kuruluşlar” ibaresi, “Bilgi alışverişi yapan kuruluşlar” değiştirildi.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“L) Kalıcı veri saklama: Kart sahibi tarafından gönderilen veya kendisine gönderilen bilgilerin makul bir süre için kayıt altına alınmasına ve kopyalanmasına imkan veren kısa mesaj, e-posta, internet, CD, DVD, bu bilgilerin amacı ve bu bilgilere aynen erişmek. hafıza kartı ve benzeri herhangi bir cihaz veya ortam,

m) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, telefon, faks, e-posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya kalmadan sözleşme yapılmasını sağlayan her türlü araç veya aracı, “

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Faaliyet izni alacak bilgi değişim kuruluşları” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Faaliyet izni almak için Kuruma verilecek dilekçeler;

a) Bilgi alışverişi kuruluşunun ana sözleşmesi,

b) Bilgi alışverişi kurumu kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı bir fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin yer aldığı tahmini bilanço ve kar ve zarar tabloları,

c) Ortaklık, organizasyon ve organizasyon yapısı, teknoloji altyapısı ve varsa bilgi alışverişi organizasyonu hakkında uluslararası düzeyde tanınmış derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi içeren ayrıntılı bilgi ve belgeler eklenmelidir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kart kuruluşu, bilgi alışverişi ve takas ve mahsup işlemi kuruluşları” ibaresi “kart çıkaran ve bilgi değişim kuruluşu” şeklinde olup, ibaresi ” bilgi alışverişi, takas ve takas kuruluşları “dördüncü fıkrasında” bilgi değişim kuruluşları “olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgi alışverişi, takas ve takas kuruluşları” ibaresi “bilgi değişim kuruluşları”, altıncı fıkrasında yer alan “bilgi değişim ve takas ve takas kuruluşları” ifadesi “Bilgi değişim organizasyonları “. değiştirildi.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgi değişim, takas ve mutabakat kuruluşları” ibaresi “bilgi değişim kuruluşu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kart kuruluşları, bilgi alışverişi ve takas ve takas kuruluşları” ibaresi “Kart kuruluşları ve bilgi değişim kuruluşları”, üçüncü fıkrasında ise “Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi” takas ve takas kurumları ”“ Kart kurumları ve bilgi değişim kurumları ”olarak değiştirildi.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bilgi alışverişi ile takas ve takas kuruluşları” ibaresi “Bilgi değişim kurumları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına “kart kurumlarında, bilgi alışverişinde ve takas ve takas kuruluşlarında” ibaresi “kart kurumlarında ve bilgi değişim kurumlarında” olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir. aynı makaleye.

“(5) Üye işletmelerle sözleşme yapma izni verilen kuruluşlar, 20 tarihli Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bankalar dışındaki diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri ise, / 06/2013 ve 6493 sayılı, bu kurumlar Ek-5’te yer alan bilgiler, her hesap dönemini takip eden Nisan ayının on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilir. “

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkiler, Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerle yapılacak sözleşmelerle düzenlenir. Kullanılan uzaktan iletişim aracına göre, sözleşme en az on iki punto büyüklüğünde, açık, basit, anlaşılır ve okunabilir bir biçimde olmalı ve bir kopyası kart sahibine verilmiş ve varsa kefaleti kağıt veya kalıcı veri depolamalı. “

“Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini takiben teslimattan önce ATM kartı Aşağıdaki hususların kağıt üzerinde veya kalıcı bir veri depolama cihazı ile sahiplerine bildirilmesi zorunludur: “

“Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini takiben teslimattan önce kredi kartı Sahipleri aşağıdaki konularda kağıt üzerinde veya kalıcı bir veri deposu ile bilgilendirmek zorunludur: “

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kart çıkaran kurumlar, talep etmeyen veya kendileriyle akdi ilişkisi bulunmayan kişiler adına hiçbir şekilde ve herhangi bir şekilde kart çıkaramazlar, yazdırılan kartı, kartın adrese gönderilmesi dahil hiçbir şekilde teslim edemezler. sahibi veya fiziksel bir varlığı olmayan kart numarasını bildirmek. “

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kart çıkaran kurumlar, kredi kartı almak isteyenlerin yasak veya engelli durumları, ekonomik ve sosyal durumu, ortalama aylık veya yıllık geliri, bu kişilere diğer kart veren kuruluşlar tarafından tahsis edilen kredi kartı limiti, model veya puanlama sistemi sonuçları, müşteri esaslarını ve bunların değerlendirmesine göre kullanım sınırını, 27 nci madde uyarınca kurulacak bilgi alışverişi şirketlerinden elde edilecek bilgileri dikkate alarak bilir. 47 nci maddeye göre Kurul tarafından belirlenen sınırlar hariç Kanunun 9’unda, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kurumlarca teyit edilen gelirden belirlenir. Kart çıkaran kuruluşlar, müşterilerinin kredi ödeme performansının, varlık ve yükümlülüklerinin, sosyal durumunun, eğitim düzeyinin, yaşının ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlar ile müşterileri ile ilgili alacaklarını beyan edeceklerdir. Verecekleri belgelerin çerçevesi ilgili kurum tarafından yapılacak teyidlerdir. Kart çıkaran kuruluşlar, gelir tablosu ve gelir teyidine tabi olmaksızın, nakit, nakit benzerleri ve hesaplar ile kıymetli madenler olması halinde, eşdeğer tutarı aşmamak ve rehin sözleşmesine tabi olmak kaydıyla kredi kartı limiti belirleyebilir.

“(3) İlk kez kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartlarına verilecek toplam kredi kartı limiti, ilgili kişinin birincisi için aylık ortalama net gelirinin iki katını geçemez. ikinci ve sonraki yıllar için yıl ve dört kez. İlk kez kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin belirlenememesi durumunda, tüm kart veren kuruluşlardan alınabilecek toplam kredi kartı limiti, taraflarca belirlenen tutarı geçemez. Kanunun 47 nci maddesine göre 9 ncu maddenin ikinci fıkrası gereğince Kurul, birinci fıkraya göre nakit, nakit benzeri varlık ve hesaplar ile kıymetli maden karşılığında tahsis edilen kredi kartı limitlerine bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz. Bu makalenin. “

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kart kuruluşları, bilgi alışverişi ile takas ve takas kuruluşları” ibaresi “Kart kuruluşları ve bilgi değişim kuruluşları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 / A maddesinin başlığı “Bilgi değişim kurumlarının iç kontrol sistemleri”, birinci fıkradaki “Bilgi alışverişi, takas ve takas kuruluşları” ibaresi “Bilgi alışverişi” olarak değiştirilmiştir. kuruluşlar “.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 / B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bilgi değişim, takas ve takas kuruluşları” ibaresi “Bilgi değişim kuruluşları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 / C maddesinin başlığı “Bilgi değişim kuruluşlarının risk yönetim sistemleri” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşlar, hizmet verdikleri kuruluşların risk değerlendirme sürecine zarar verebilecek riskleri yönetmek için yazılı politikalar ve uygulama prosedürleri belirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 / Ç maddesinin başlığı “Bilgi değişim kurumlarında iç denetim sistemi” olarak, birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “Bilgi alışverişi, takas ve takas kuruluşları” ibaresi değiştirilmiştir. “Bilgi değişim organizasyonlarına”.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27. maddesinin başlığı “Bilgi değişimi” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 27 / A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üye işyeri sözleşmesinin sözleşme yaptığı üye işyerinin 6493 sayılı Kanuna tabi bir ödeme veya elektronik para kuruluşu olması ve bu kurumun sözleşme yapan kurumdan temin ettiği POS’ları sağlaması durumunda 6493 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki alt işletmelerle; Bu kuruluşlar tarafından POS kullanılan alt işyeri, üye işyeri sözleşmesine ticaret unvanı ve vergi numarası veya vatandaşlık numarası ile ve tüm işlemlerde ilgili alt işyerlerini tek tek tespit etmek için kullanılacak referans numarası kullanılarak bildirilir. bu kapsamda söz konusu alt işletmeler üzerinden yapılacak işlemler, bunu sağlayan üye işyeri sözleşmesini yapan kurum tarafından işlem bazında takip edilme imkanının sağlanması zorunludur. Üye işyeri sözleşmesi yapan kuruluşlar, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ve bu kuruluşlara POS sağlayamayan kuruluşlarla üye işyeri sözleşmeleri yapamazlar. Üye işyeri sözleşmesi imzalayan kuruluşlar tarafından bu fıkrada belirtilen üye işyerlerinin alt işyerleri ile ilgili bilgiler pazarlama ve benzeri amaçlarla kullanılamaz. “

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Uygulanamaz Hükümler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tacirler ile bu Kanun kapsamında ve bu Yönetmelik hükümleri kapsamında sözleşme yapma izni verilen kuruluşların 6493 sayılı Kanun kapsamında bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında olması durumunda, ikinci Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları, 14 15 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin, 15 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri, uygulanabilir. “

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir