Nevşehir Belediyesi Memur Alım İlanı Yayınladı! Koleksiyoner, Kasiyer, Bilgisayar Operatörü, Mütevelli, VHKI, Polis Satın Alma!

Nevşehir Belediyesi’nde istihdam edilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanmalara İlişkin İnceleme ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince memurlar, aşağıda belirtilen unvan, sınıf, kademe, sayı, nitelik, KPSS’ye sahip olmak kaydıyla belirtilen boş kadrolara alınacaktır. Puan türü, KPSS taban puanı ve diğer koşullar.

UYGULAMA YERİ, TARİH. ŞEKİL VE SÜRE: Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girebilirler;

a) Adaylar, başvuru sırasında gerekli belgeler ile birlikte 30/11/2020 tarihinden 04/12/2020 iş bitimine kadar. (iş günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 34 Merkez / Nevşehir) başvurabilecektir.

b) Elektronik ortamda belediyemizin internet / mail adresine [email protected],

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 34 Merkez / Nevşehir). (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Başvurular polis personeline şahsen yapılacak olup, adaylar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 34 Merkez / Nevşehir) boy ölçüsü için gerekli belgelerle başvurarak başvuru sürecini tamamlayacak ve Yukarıdaki tarihlerde ağırlık.

e) Eksik bilgi ve belgelerle veya uygun olmayan niteliklerle yapılan başvurular belediyemiz tarafından değerlendirilmeyecektir.

f) Gönderide meydana gelen gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Başvuru Formu; http://www.nevsehir.bel.tr adres veya kurumumuz. Aşağıdaki belgeler başvuru formuna eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuz tarafından onaylanacak fotokopisi, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (fotokopileri belediyemiz tarafından tasdik edilebilir. aslının ibraz edilmesi şartıyla) c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, (nüshaları belediyemiz tarafından aslının ibraz edilmesi şartıyla tasdik edilebilir) d) KPSS Sonuç Belgesinin doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı ÖSYM internet sitesinden alınmış, e) Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilgisi bulunmadığına dair beyan, f) Görevlerini sürekli yapmalarına engel olan bir durum g) Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopileri tarafımızdan tasdik edilebilir. aslının ibraz edilmesi şartıyla belediye), h) Başvuru personeli için dilekçe i) Veri Hazırlama ve Kontrol Operatörü ve Bilgisayar İşletmecisi için Kadrolar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir bilgisayar operatörünün bilgisayar dersi aldığını gösteren bir belgeden mezun oldukları okula veya belgeye sahiptir. j) Son 6 ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacaktır),

UYGULAMA GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş kalan Polis Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum kalmamak.

c. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis veya affedilse bile, anayasal düzene ve işleyişine, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma iflas suçlarından hüküm giymemek, ihaleye fesat karıştırmak, fiilin icrasına hile karıştırmak, suç veya kaçakçılıktan doğan mal varlığını aklamak.

D. Askerlik durumu açısından erkek adaylar için; Askerlik hizmetiyle ilgisi olmayan veya askerlik yaşını doldurmamış, aktif veya ertelenmiş askerlik hizmetini tamamlamış veya yedek sınıfa geçmemiş,

için. Görevini sürekli yerine getirmesini engelleyebilecek akıl hastalığı veya fiziksel engeli bulunmaması.

f. İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirmek.

g. Hangi personelin başvuracağına dair bir dilekçe sunmak

UYGULAMA ÖZEL ŞARTLARI:

a. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden satın alınacak unvanlara karşı belirlenen asgari KPSS puanı ve 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP94 puan türü alınmıştır.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya manevi nedenlerle ihraç edilmeme.

c. Polis Memuru Personeli için; Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13 / A maddesindeki özel şartlara göre başvurmak için; Ağırlık ve ölçü erkeklerde en az 1.67 metre, dişilerde aç karnına, aç karnına ve çıplak ayakla en az 1.60 metre olmalı ve aralarında 10 kilogramdan (+, -) fazla fark olmamalıdır. 1 metreden yüksek ve ağırlığa sahip kısım. Boy ve kilo belirlemeleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır.

D. Polis memuru kadrolarına başvuranlar için sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

için. Veri Hazırlama ve Kontrol Operatörü ve Bilgisayar İşletmecisi personelinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar operatörü sertifikasına sahip olması veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi aldıklarını transkript ile belgelendirmeleri.

f. Polis kadrolarına başvuran adayların 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – KABUL EDİLEN BAŞVURULARIN DUYURULMASI:  Adayların TC Kimlik numarası ve ÖSYM kayıtları ile uygunluğu kontrol edilerek, adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır, en yüksek puana sahip adaydan başlayarak, aday atanacak açık kontenjan sayısının beş katıdır; Polis memuru kadroları için sözlü ve pratik sınav ve memurlar için sözlü sınav çağrılacaktır. Sınava davet edilecek son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar sınava davet edilecek,  Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.nevsehir.bel.tr resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 07/12/2020 tarihinde,  Başvurusu kabul edilen ve sınava davet edilen adaylar Belediyemiz tarafından sunulacak adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihini içeren “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. girişte sunulur. Başvuru formunda belirtilen adres tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Hatalı adres bildirimleri başvuru sahibinin sorumluluğundadır.  Sınava giremeyen adaylara bildirim yapılmayacaktır.  Posta adresinin yanlış bildirilmesi veya postanın ulaşmaması nedeniyle postadaki gecikmelerden Nevşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözlü ve uygulamalı sınav; Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi’ne (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) Belediye Zabıta Görevlisi alımı için 16/12/2020 saat 09: 00’dan itibaren sözlü sınav ve pratik sınav verilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün tamamlanamazsa ertesi gün devam edilir. 18/12/2020 saat 09: 00’dan itibaren Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi’nde (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) görevli personel alımı için sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün tamamlanamazsa ertesi gün devam edilir.

Sınav Konuları: • Türkiye Anayasası • Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi • 657 Devlet Memurları Hukuku • Yerel Yönetimlerle ilgili temel yasal konularla birlikte Kadro başlığı ile ilişkili mesleki ve ölçme pratik bilgi ve becerileri içerir.

Polis Memuru kadroları için pratik sınav; Personel unvanı ile ilgili mesleki ve pratik bilgi ve becerinin ölçülmesini ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini içerecek şekilde gerçekleştirilir. İlan edilen sınav tarihinde sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Herkes için Nevşehir Belediyesi Memur Alım İlanı Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir